นโยบายการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท โอเคเอส เกรซ ทัวร์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ โอเคเอสเกรซทัวร์ดอดคอม หรือ www.oksgracetour.com ได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในสาระสำคัญสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท   ที่บริษัท ฯ ได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1 การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่สารใด ๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของลูกค้า และบริษัท ฯ จะเป็นไปโดยชอบธรรมตามข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

1.1 การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

หมายเลขประจำสำนักงานจะต้องใช้เลขหมาย 02 118 3824 

 มือถึอ ติดต่อที่เบอร์ 081 874 1412 (คุณเบียร์)                                                           081 059 1983 (คุณออย)                                                           094 549 3284 (Hot Line)


1.2. การติดต่อสื่อสารทางโทรสาร 

 จะต้องใช้เลขหมาย 02 118 3842


1.3 การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์

 oksgracetour@gmail.com  หรือ 

    narudome@gmail.com หรือ     

    patcharapornackasoon99@gmail.com 


บริษัท ฯ จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใด ๆ ทั้งสิ้นเมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านชื่อที่อยู่อีเมล์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโอเคเอสเกรซทัวร์เท่านั้น

 /oksgracetour 


1.4 การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-3 นั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าโดยที่บริษัท ฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

2 การชำระเงิน
ก่อนการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายและการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อ “บจก โอเคเอส เกรซ ทัวร์” เท่านั้น และเมื่อชำระเงินแล้วเสร็จลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารตามข้อ 1-3 ที่ได้กล่าวไปแล้วด้านบน โดยต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัท ฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อบัญชีธนาคารต่างๆที่ทางบริษัทเปิดเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ได้ตามนี้ค่ะ

** บริษัทโอเคเอส เกรซ ทัวร์ ยังไม่มีนโยบายรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตในเวลานี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถึงช่องทางการชำระเงินอื่นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเวปโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า***


3 การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสินค้าบริการ

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง      30 วัน  คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน        15 – 30 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเฉพาะค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน         7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน         1 – 6  วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
• หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
• หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
• หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
• ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
• ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บรวมถึงต้องดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายกับทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทางเอง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทางอย่างสุดความสามารถ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 33,277